انتخاب گیربکس

جدول انتخاب گیربکس مناسب بر حسب قطر شافت خروجی برای دورهای مختلف در تولیدات ماشین سازی سهند